ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: De overeenkomst

U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met Virtue Sport. De aard van deze overeenkomst is dat u door Virtue Sport wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van Virtue Sport van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

Virtue Sport is de handelsnaam van Vadim Karvink, Performance Coach, statutair gevestigd Vlasrootweg 19b, 6562 ZE, Groesbeek. Virtue Sport  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72708867.

Artikel 2: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van twee weken na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Virtue Sport.

Artikel 3: Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
  2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
  – U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
  – Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
  Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
  3. Virtue Sport heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door Virtue Sport aantoonbaar geleden schade.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
  2. Eventuele prijsverhogingen worden door Virtue Sport 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
  3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
  4. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

 1. De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
  2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Virtue Sport schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
  3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Virtue Sport gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Virtue Sport bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
  4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Virtue Sport bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 6: Verplichtingen van Virtue Sport

 1. Virtue Sport staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
  2. Virtue Sport staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht. 3.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

 1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Virtue Sport. Virtue Sport verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
  2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
  3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Virtue Sport door te geven.

Artikel 8: Annuleringen of te laat komen

 1. Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Virtue Sport. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Virtue Sport is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Virtue Sport is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De volgende gegevens kunnen door Virtue Sport worden verwerkt van de cliënten/klanten:

 • Voor- en achternaam
 • BSN
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige gegevens die u actief en vrijwillig heeft verstrekt
 • Historische gegevens over de hulpverlening
 1. Virtue Sport bewaart persoonsgegevens van cliënten en klanten. De bewaarperiode van deze persoonsgegevens betreft een duur van vijf jaren na afsluiting van het zorgverleningstraject, tenzij het verzoek van de betreffende gemeente of particulier komt deze gegevens te vernietigen.
 2. Virtue Sport zal er alles aan doen om de gegevens aan de cliënt/klant veilig op te slaan. Wanneer Virtue Sport constateert dat er cliënt/klantgegevens ontvreemd zijn, zal zij de getroffen cliënt/klant binnen 24 uur na constatering op de hoogte stellen.
 3. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Deze mogen niet door u gecorrigeerd of verwijderd worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Virtue Sport en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Virtue Sport een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

  U kunt een verzoek ter inzage van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@virtuesport.nl